Kartlag: 'art_funksjonsomrade'

  artFunksjonId     artForekomstId     Områdenavn     Kommune     Totalareal     Registreringsdato     Verdi     Årstid     Norsknavn     Vitenskapelignavn     VitenskapelignavnId     Funksjon     Rødlistestatus     Bern     Bonn     Prioritertart     Nøyaktighetsklasse     Målemetode     Nøyaktighet     Datafangstdato     Punkt     Linje     Faktaark  
  BA00055673     BA00055673-105     Vågå kommune     Vågå (3435)     1216,987339     01.01.1987     Viktig     Ikke registert     Lirype     Lagopus lagopus     4066     beiteområde (Behavior: feeding, Activity: Foraging)     NT     Ikke registert     Ikke registert     Nei     Ikke registert     82     1500     20.04.2005     0     0      https://faktaark.naturbase.no?id=BA00055673  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no