Kartlag: 'friluftsliv_vern_omrade'

  Shape     Areal     IID     Omradenavn     Vernedato     Totalareal     Oppsyn     Faktaark     OffisieltNavn     Forvaltningsmyndighet     Verneformal     Verneforskrift  
  Polygon     3698307     FV00000003     Hauktjern     04.10.2013     3674     Statens naturoppsyn Oslo      http://www.regjeringen.no/pages/38476782/Faktaark_Hauktjern.pdf     Hauktjern friluftslivsområde     Ikke avklart, kontakt Fylkesmannen i Oslo og Akershus     Formålet med vernet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og tilrettelegging med ville sprang i topografien, forekomst av myrer, vann, bekker, åser, topper og utsiktspunkter. Området har en stor andel gammel skog uten nyere skogbruksinngrep. Området har også innslag av større kulturhistoriske verdier og et variert og rikt dyreliv.      http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2013-10-04-1175  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no