Kartlag: 'friluftsliv_verneomrader'

  Objtype     Areal     IID     Omradenavn     OffisieltNavn     Vernedato     Forvaltningsmyndighet     Oppsyn     Verneformal     Faktaark     Verneforskrift     SHAPE_Length     SHAPE_Area     Vernekart  
  Naturvernområde     3698307     FV00000003     Hauktjern     Hauktjern friluftslivsområde     04.10.2013     Ikke avklart, kontakt Fylkesmannen i Oslo og Akershus     Statens naturoppsyn Oslo     Formålet med vernet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet og å bevare et mye brukt friluftslivsområde uten større inngrep og tilretteleg      https://www.regjeringen.no/contentassets/4b3b84e500a246c589ca267488a909e0/faktaark_hauktjern.pdf      https://lovdata.no/forskrift/2013-10-04-1175     10028,409365     3698307,542603     https://www.regjeringen.no/contentassets/4b3b84e500a246c589ca267488a909e0/hauktjern.pdf  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no