Kartlag: 'Naturomrader_5K'

  Kartleggingsenhet5kid     Område5kid     Kartleggingsenhetkode     Hovedtypegruppe     Hovedtypegruppebeskrivelse     Hovedtype     Hovedtypebeskrivelse     Kartleggingsenhet     Kartleggingsenhetbeskrivelse     Andel     Kartlagtdato     Sammensatt     Nøyaktighet     ULKM     Beskrivelsesvariabler     LKM     Usikkerhet     Usikkerhetsbeskrivelse     Oppdragsgiver     Oppdragstaker     Programnavn     Formål     Faktaark     Kommuner     Fylker     Områdemerknad     Kartleggingsenhetmerknad     Prosjektnavn     Prosjektområdenavn     Kartleggingsinstruks     Kartlegger     Kartleggingsenhet5kguid     Område5kguid  
  NIN5K1810059762-NT1     NIN5K1810059762     NA_T4-C-3     T     Fastmarksystemer     4     Skogsmark     C-3     lågurtskog     10     24.09.2018 06.52.33     Nei     Meget god (5 - 20m)     T4-BK_1,T4-HI_1,T4-VM_1,T4-VS_1     1AG-A-0_7,1AG-B_3,1AR-A-ALin_0,1AR-A-B_4,1AR-A-BEpu_0,1AR-A-L_0,1AR-A-PIab_4,1AR-A-POtr_0,1AR-A-SAca_0,1AR-A-SOau_0,4DG-0_2,4DL-0_5,5XG-SM_0,7FA_0,7GR-GI_1,7JB-HT-SL_0,7JB-HT-ST_0,7SB-HI-AAP-0_0,7SD-0_2,7SE_1,7SN-XF_0,9TS_4,PRFI_0,PRPA_0     Ikke registert     Ja     Kalk? Naturskog?     Miljødirektoratet     Miljøfaglig Utredning AS     Basiskartlegging 2018     Forvaltning naturvernområder      https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/kartleggingsenheter?id=NIN5K1810059762     Nord-Aurdal (3451)     Innlandet     Krattfiol, kranskonvall, hengeaks. Krattfiol blir borte sør for for høgstaude. Derimot en del vårerteknapp og leddved.     Ikke registert     BAS2018_MIFU_13_05_Fodnesåsen     Fodnesåsen      https://nedlasting.miljodirektoratet.no/NiN_Instrukser/Basiskart_Oppdrag_2011_2019.pdf     bjolar     {102A6CEA-DAF3-44CE-8310-608E6A168FAF}     {D7FC7869-32EC-461B-BA0D-CCEC1F4F4099}  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no