Kartlag: 'naturtyper_hb13_alle'

  NaturtypeId     Områdenavn     Naturtype     Verdi     Registreringsdato     Utvalgtnaturtype     Hevdstatus     Utforming     Kommune     Nøaktighetsklasse     Forvaltningsplan     Forvaltningsavtale     ForvaltningsavtaleInngått     Forvaltningsavtaleutløper     Faktaark     Målemetode     Nøyaktighet     Datafangstdato     Punktopprinnelig  
  BN00013599     Remarka     Rikmyr     Lokalt viktig     01.01.1996     Ikke registert     Ikke registert     Ikke registert     Stjørdal (5035)     Ikke registert     Ikke registert     Nei     Ikke registert     Ikke registert      https://faktaark.naturbase.no?id=BN00013599     Frihåndstegning på skjerm     9999     31.12.1995 23.00.00     0  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no