Kartlag: 'naturtyper_nin_alle'

  Områdenavn     Kommuner     NiNID     Naturtype     Lokalitetskvalitet     Tilstand     Tilstandbeskrivelse     Naturmangfold     Naturmangfoldbeskrivelse     Hovedøkosystem     Mosaikk     Nøyaktighet     Usikkerhet     Usikkerhetsbeskrivelse     Kartleggingsdato     Kartleggingsår     Oppdragsgiver     Kartlegger     KartleggerFirma     Kartleggingsinstruks     Prosjektnavn     Naturtypekode     NiNKartleggingsenheter     NiNBeskrivelsesvariabler     Faktaark  
  Vassjø Sør     Lunner (0533),Jevnaker (0532)     NINFP1810040826     Kalkbarskog, grandominert     Høy kvalitet     Moderat     Utslagsgivende for lokalitetens kvalitet er særlig den gjennomsnittlige hogstklassen. Grandominert kalkrik skog i hogstklasse 4. Skogen har ofte jevnt innslag av hogststubber og noe død ved av større dimensjoner, men lite sterkt nedbrutte læger (konsentrert i enkelte parti).     Stort     Utslagsgivende for lokalitetens kvalitet er særlig størrelsen. Lokaliteten er svært stor og har dominans eller innslag av arter som blåveis, fingerstarr, skogfiol... Vurderingen av kalkinnhold måtte basere seg på karplante- og mosefloraen samt forekomst av kalkberg i dagen. Av rødlistearter ble det under kartleggingen ikke funnet noe. Størrelse og kalknivå samt flere partier med mye død ved indikerer at det bør foretas en grundigere sjekk, spesielt av sopp i denne lokaliteten.     Skog     Nei     Meget god (5 - 20m)     Ja     Litt velkslende kalknivå kanskje     08.10.2018     2018     Miljødirektoratet     Øystein Wold     Dokkadelta våtmarkssenter as      https://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1102/M1102.pdf     RUT2018_DOKKA_185_OP_05_Hadeland-Brandbukampen/Tin     NNF_MDIR_023     NA_T30-C-2,NA_T4-C-4,NA_T4-C-18,NA_T4-C-8     7SD-0_1,7SD-NS_4,1AR-A-PIab_4,1AR-A-PUsy_0,7FA_1,7SE_1,7TK_1,PRRL-CR_0,4DL-S-0_2,PRRL-DD_0,PRRL-EN_0,PRRL-NT_0,PRRL-VU_0,4DL-SS-0_1,PRHA_0      https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/naturtyper?id=NINFP1810040826  

© Miljødirektoratet    Tlf: 03400 / 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no