Kartlag: 'ramsaromrader'

  RamsarId     Norsknavn     Engelsknavn     Områdebeskrivelse     SiteNumber     faktaark     RamsarSIS     datafangstdato     målemetode     nøyaktighet  
  VM00000047     Ørland Våtmarkssystem     Ørland Wetland System     Ramsarområdet består av naturreservatet Grandefjæra og fuglefredningsområdene Innstrandfjæra, Hovsfjæra og Kråkvågsvaet, alle beliggende i Ørland kommune i Trøndelag fylke. Til sammen utgjør de et areal på 31680 daa, og Ramsarstatus ble tildelt 24.7.1985. Ørland er også et IBA (Important Bird and Biodiversity Area). Verneområdene er alle grunne kystområder i geografisk nærhet til hverandre, og de preges generelt av store tidevannsarealer med sand-, mudder-, og steinbunn som blottlegges ved fjære sjø. Områdene har i tillegg stor variasjon i biotoper, med holmer og skjær, tangbelter og strandenger. Tidligere var det større sump- og myrområder ned til vannet, men i dag er det meste av disse dyrket opp som jordbruksarealer. På tross av dette innehar verneområdene allikevel store verdier innen blant annet strandeng og strandsump, med funn av sjeldne plantearter som f.eks. orkideen purpurmarihånd (EN) og mosen lansemose (VU). Dette mangfoldet var naturtyper og biotoper legger grunnlaget for en rik fuglefauna, da særlig av rastende hekkefugler som ender og vadere, mange av disse rødlistede. Særlig vaderne oppholder seg mye på mudderflatene der de leter etter bunndyr. Eksempler på arter som kan opptre i store antall er polarsnipe (EN), tundrasnipe, sjøorre (VU), ærfugl (NT), gravand, tjeld, vipe (EN), brushane (EN) og sandlo. Ørland har et av landets seks autoriserte besøkssenter for våtmark, og her informeres det om de store naturverdiene i området. Senteret driver guidede turer, og det lånes ut både sykler og kikkerter til besøkende. Det er flere fugletårn i området      310      https://faktaark.naturbase.no/?id=VM00000047     https://rsis.ramsar.org/ris/310     01.01.2000     Digitalisert på skjerm fra skannet kart     200  

© Miljødirektoratet    Tlf: 73 58 05 00     E-post: wms@miljodir.no    Mer informasjon: https://kartkatalog.miljodirektoratet.no