FeatureInfoCollection - layer name: 'vern_naturomrader_nin'
OBJECTID Kartleggingsenhet5kid Område5kid Kartleggingsenhetkode Hovedtypegruppe Hovedtypegruppebeskrivelse Hovedtype Hovedtypebeskrivelse Kartleggingsenhet Kartleggingsenhetbeskrivelse Andel Kartlagtdato Sammensatt Nøyaktighet NaturvernId NaturvernOmrådenavn ULKM Beskrivelsesvariabler Usikkerhet Usikkerhetsbeskrivelse Oppdragstaker Programnavn Faktaark Kommuner Fylker Områdemerknad Kartleggingsenhetmerknad Prosjektnavn Kartlegger Kartleggingsenhet5kguid Område5kguid Prosjektid SHAPE SHAPE.STArea SHAPE.STLength
46157 NIN0132789-01 NIN0132789 NA_F2 F Limniske vannmasser 2 Sirkulerende innsjøvannmasser Null Null 10 16.08.2014 Nei Særs god (0 - 5m) VV00000706 Utladalen (Landskapsvernomraade) Null Null Null Null Null Kartlegging 2011-2015 https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/vern?id=NIN0132789 Årdal (4643) Vestland Null Andel for NA_F2 er korrigert fra 0 til 10. HistoriskID: VV00002233-121. Konvertert fra NIN1.0 naturtypekode: NA_L2 Basiskartlegging i verneområder 2011-2015 VV00000706 (Utladalen) Null {01A15F20-5A36-47A5-B45A-0A4FFE854DF7} {658C5896-CEB8-4468-8E98-2B0224C07798} {01234567-1911-1911-1234-111100000706} Polygon 415,921326 76,804534