FeatureInfoCollection - layer name: 'Vern_Naturomrader_NiN'
OBJECTID Kartleggingsenhet5kid Område5kid Kartleggingsenhetkode Hovedtypegruppe Hovedtypegruppebeskrivelse Hovedtype Hovedtypebeskrivelse Kartleggingsenhet Kartleggingsenhetbeskrivelse Andel Kartlagtdato Sammensatt Nøyaktighet NaturvernId NaturvernOmrådenavn ULKM Beskrivelsesvariabler Usikkerhet Usikkerhetsbeskrivelse Oppdragstaker Programnavn Faktaark Kommuner Fylker Områdemerknad Kartleggingsenhetmerknad Prosjektnavn Kartlegger Kartleggingsenhet5kguid Område5kguid Prosjektid Shape SHAPE.STArea() SHAPE.STLength()
8603 NIN0132897-01 NIN0132897 NA_T4 T Fastmarksystemer 4 Skogsmark 7 16.08.2014 Ja Null VV00000706 Utladalen (Landskapsvernomraade) Null 1AR-A-PUsy_2,1AR-A-BEpu_2,7SE_1,7SD-0_2 Null Null Null Kartlegging 2011-2015 https://nin-faktaark.miljodirektoratet.no/vern?id=NIN0132897 Årdal (4643) Vestland Null HistoriskID: VV00002233-47. Konvertert fra NIN1.0 naturtypekode: NA_T23 Basiskartlegging i verneområder 2011-2015 VV00000706 (Utladalen) Null {4B7B4E73-D7E7-4EC9-B64A-3FA029D5D1BC} {AF1EA907-3DC4-483E-AD6D-D5E4BF56F400} {01234567-1911-1911-1234-111100000706} Polygon 5168037,58815 11876,795196