forvaltningsplaner_havomrader_omrade
fid navn_no navn_en beskrivelse_no beskrivelse_en id stortingsmelding
forvaltningsplaner_havomrader_omrade.3 Norskehavet De norske havområdene forvaltes gjennom tverrsektorielle forvaltningsplaner, som utarbeides separat for Barentshavet-Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen-Skagerrak. Disse skal bidra til en samordnet bruk av havet samtidig som miljøet tas godt vare på. Hver sektor (fiskeri, olje og gass, skipsfart) bruker sine egne lovverk for å oppnå dette. For nærmere informasjon om forvaltningsplanarbeidet kan du gå til http://miljodirektoratet.no/no/Havforum/ 3 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-37-2008-2009-/id560159/

© 2020 Miljødirektoratet
Tlf: 03400, e-post: wms@miljodirektoratet.no
Mer informasjon: kartkatalog.miljodirektoratet.no